RIED - Het nieuwe gemaal de Mieden bij Ried is klaar. Op 21 november werd het feestelijk geopend met de inwoners van het dorp, leerlingen van OBS de Oanset, Frank Jorna van Wetterskip Fryslân, Hepke Bijma van de bestuurscommissie en Douwe Hoogland van provincie Fryslân. De bouw van het gemaal is de laatste grote maatregel van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen.


Voorheen stond op dezelfde locatie al een gemaal. De capaciteit van het oude gemaal was niet groot genoeg om in de toekomst voldoende water uit het gebied af te voeren. Ook moest het gemaal gerenoveerd worden. Omdat het om drastische en kostbare aanpassingen van het oude gemaal zou gaan, is besloten om te kiezen voor de bouw van een nieuw gemaal. Het gemaal zorgt ervoor dat overtollig water in een gebied van ongeveer 1500 hectare goed afgevoerd kan worden. Het gaat om het gebied tussen Ried, Berlikum, Wier, Minnertsga, Tzummarum en Boer. Gemaal De Mieden maakt deel uit van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Het netwerkt zorgt voor het gewenste waterpeil in sloten, meren en kanalen.

Aanvullende maatregelen

De aanvoersloot (tochtsloot) naar het gemaal is aangepast en verbreed. Zo is er voldoende toestroom van water als het gemaal draait. Ook is de kade langs de Rie verlegd. Tegelijk is een brede, ondiepe waterzone langs de Rie aangelegd, een zogenaamde natuurvriendelijke oever. Hierdoor is een goed leefgebied voor waterdieren en -planten ontstaan. Zo kunnen vissen daar goed paaien. Het riet wat er groeit zorgt voor de zuivering van water.

Toekomstbestendig

De bodem in het projectgebied Franekeradeel-Harlingen daalt in grote delen van het gebied.. Dat komt door gas- en zoutwinning. Die daling veroorzaakt vooral schade voor de waterhuishouding en landbouw. Maar er speelt ook klimaatverandering . De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen uitgevoerd in het gebied. Daarmee is de schade hersteld en is het gebied voor de komende decennia klimaatbestendig gemaakt. Bij de maatregelen gaat het om onder andere het verbreden van sloten en vaarten, het verhogen van bruggen, de bouw van twee nieuwe gemalen, het plaatsen van grotere duikers en het inrichten van overloopgebieden voor tijdelijke waterberging.
Ook zijn er natuurvriendelijke oevers gemaakt, vispassages en nieuwe fietspaden aangelegd en zijn enkele dorpskernen opgeknapt. Ook de wettelijke herverkaveling is bijna klaar. Vrijwel alle boeren gebruiken de door hen geruilde gronden al. In 2023 passeert de ruilakte, zodat het eigendom van de geruilde gronden ook formeel overgaat. Naar verwachting duurt de financiële afronding van de herverkaveling tot in 2024. Dan is het project helemaal klaar.

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen voerde de maatregelen uit in opdracht van de provincie Fryslân. Het project is een samenwerking van Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, LTO Noord, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Friese Milieu Federatie, gemeenten Waadhoeke en Harlingen, Dorpsbelangen in de regio, Kadaster, Frisia Zout B.V. en Vermillion Energy. In totaal is er nu zo’n 48 miljoen euro in het gebied gestoken.