HARLINGEN - In de dorpen Sexbierum, Tzummarum en Oosterbierum krijgt de leefbaarheid een extra impuls. De gemeente Waadhoeke werkt daar de komende tijd samen met de dorpsbelangen plannen voor uit. Ook komt er een kleine verbindingsweg bij Pietersbierum. In totaal is hiervoor ruim één miljoen euro beschikbaar. Het geld bleef over na de uitvoering van eerdere projecten om de leefbaarheid te verbeteren in het gebied, en wordt nu alsnog in Noordwest-Fryslân geïnvesteerd.


In het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen is budget opgenomen onder de noemer ‘Maatschappelijke Plus’. Dat zijn projecten om de leefbaarheid te verbeteren in het gebied. De uitvoering daarvan begon in 2014. Sindsdien zijn de dorpskernen van Sexbierum, Tzummarum, Oosterbierum en Wijnaldum opgeknapt, zijn er twee fietspaden aangelegd en is een dyksput (natuurgebied) van It Fryske Gea hersteld.

In totaal was er 6 miljoen euro beschikbaar voor deze Maatschappelijke Plus. Door gunstige aanbestedingen bleef er na uitvoering van de toen bedachte maatregelen, ruim één miljoen euro over. Alle betrokken partijen zien graag dat de volledige 6 miljoen in het gebied terecht komt, daarom komt er een vervolg. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en burgemeester en wethouders van gemeente Waadhoeke sluiten hiervoor een overeenkomst. Destijds droegen Provinciale Staten en Frisia Zout BV elk 2 miljoen euro bij voor verbetering van leefbaarheid, en gemeenten Harlingen en Waadhoeke samen nog eens 2 miljoen euro.

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

Het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen compenseert de gevolgen van bodemdaling door gas- en zoutwinning en voert verbeteringen uit voor landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid. Aan het stuur staat de bestuurscommissie die verschillende partijen vertegenwoordigd: Wetterskip Fryslân, gemeenten Harlingen en Waadhoeke, landbouworganisaties LTO en NAV, Frisia Zout BV, dorpsbelangen en de Friese Milieu Federatie. De provincie Fryslân is de opdrachtgever. Het project is grotendeels klaar en wordt naar verwachting in 2025 afgerond.