HARLINGEN - 60 jaar geleden was de titel in de Harlinger Courant: “Robur is inderdaad al bijna 40 jaar” Het eerste elftal van Robur behaalde in het seizoen 1960-1961 voor het eerst het kampioenschap. Giel Flipsen, die aan de basis stond van de oprichting van Robur, feliciteerde het elftal met de promotie naar de 1e klas van de FVB en blikte terug op de eerste 40 jaar van de club. Nu 60 jaar later kunnen we zeggen dat de Rooms Katholieke voetbal vereniging Robur als onderdeel van de fusieclub fc Harlingen de “koninklijke” grens van 100 jaar heeft behaald.

Oprichting 18 maart 1921
Werd er reeds verschillende jaren door groepen en groepjes al dan niet in clubverband onderling gevoetbald, op 18 maart 1921 wordt er een Rooms Katholieke voetbalclub opgericht. Hiervoor had onder andere Giel Flipsen ODIO (Ons Doel Is Overwinnen) opgericht, maar de geestelijkheid in die tijd Kapelaan Brandsma, had liever dat er in katholiek verband werd gevoetbald en zo ontstond dan Robur met als eerste voorzitter dezelfde Giel Flipsen. Omdat er ter plaatse een achttal clubs waren, werd er onderling gevoetbald zonder dat er nog van een competitie sprake was. Robur speelde vanaf het begin al in het geel.

Robur= Kracht
Robur bedacht door Kapelaan J. Brandsma betekent Kracht of Eik. Flipsen meende aanvankelijk dat mijnheer de kapelaan, daarmee de naam van een heilige bedoelde. Brandsma had bij de naam ook een ‘letterbetekenis’ Rooms voor en na, Ook Bij Uitspanning.

1922-1923 Harlinger Voetbalbond
Een op 6 juli gespeelde wedstrijd tegen het Harlinger DOS werd de eerste overwinning van de toen ook al in het geel spelend Robur. In de komende weken kwamen de verschillende clubs uit Harlingen en omgeving bij elkaar en men besloot de Harlinger Voetbal Bond op te richten en in competitieverband te gaan voetballen. De leiding van deze bond was in handen van de heren O. de Boer, voorzitter en Joh. v.d. Meer secretaris, penningmeester en competitieleider en de deelnemers waren: de oudste club Volharding, het Rooms Katholieke Roburen uit het onderwijs ontstaan DOS (Door Oefening Sterk) en ZHC (Zeevaartschool Harlingen Combinatie) uit Harlingen, uit de omgeving kwamen ook nog DOS uit Witmarsum, SNA en FVC uit Franeker en een team uit Makkum.

Eerste wedstrijd
Zo werd er op zondag 19 april 1921 een wedstrijd gespeeld tegen DOS. De eerste helft van de wedstrijd was voor DOS, maar zij konden geen goals maken. De tweede helft was gelijk opgaand, zodat de stand 0-0 bleef. Hierna werden door elk vijf strafschoppen genomen om een winnaar aan te wijzen. DOS miste er drie en daardoor werd Robur winnaar. In de Harlinger Courant van 28 april 1921 lezen we:
“De voetbalsport ‘doet’ het in onze stad, de eene club na de andere wordt opgericht. Zoo noemde men ons reeds een 8-tal. ‘t Kan evenwel ook best 10 geweest zijn. Dat wij niet van alle onderlinge wedstrijden verslagen geven -men zal het zeker billijken-er is ook geen hoogte van te houden, maar toch willen we, nu dit ons zoo vriendelijk werd verzocht, gewag maken van een wedstrijd, gisteravond tusschen Roburen Voorwaarts. ‘t Zal niemand verwonderen wanneer we erbij zeggen, dat ‘t iemand van de winnende club was die dit feit gaarne vermeld zag, wat hiermede is geschied en aan de vergetelheid is ontrukt!”

19 april 1921 Eerste wedstrijd Robur – DOS (0-0): Doel: Willem v.d. Meer. Achter: Sake Agricola, Manus v.d. Heide, Gerrit Bouma, Willem v.d. Werf, Gerard Ploeg. Midden en voor: Jelle v.d. Meer, Herman Mulder, Giel Flipsen, Kobus Vogelaar, Bram Bijl. Reserves: Laurens Drost, Jan Klappe, Simon de Bruin, Cor Roorda, Theo v.d. Zee.

KJC
De club was een tijdje in ruste maar begin jaren dertig kwam bij de katholieken het voetbal weer tot leven door de komst van kapelaan W.H. Knuif (nee niet Cruiff). Niet alle katholieken waren ingenomen met deze sportbeoefening. Ook Knuifs voorganger, geestelijk adviseur van de gymnastiekvereniging THOR, was er tegen geweest. Maar nu deze kapelaan het initiatief nam, konden de opvoerders er in iedere geval zeker van zijn dat de spelers niet met verkeerde mensen in contact zouden komen. Alleen katholieken konden lid worden en de kapelaan was uiteraard geestelijk adviseur. Bovendien werd ’s zondags na 12 uur gespeeld, zodat ieder na de kerk kon. Onder het bisdom Utrecht waartoe de parochie in Harlingen behoorde, viel de Rooms Katholieke Utrechtse Voetbalbond. In december 1932 werd in Friesland een kring ervan opgericht, de club kreeg de naam KJC (Katholieke Jeugd Centrale). Na enige jaren bleek een jeugdvereniging ook zo te heten en werd de naam Robur weer aangenomen.