HARLINGEN - Versterking van de lokale democratie, versterking van de samenwerking in Harlingen en een actievere rol voor de gemeenteraad vormen de hoofdonderdelen van het advies van informateur Erik de Groot aan de gemeenteraad van Harlingen. Hij stelt voor om deze speerpunten uit te werken in een akkoord op hoofdlijnen dat de komende weken vorm moet krijgen. Alle fracties in de raad worden uitgenodigd om hieraan hun bijdrage te leveren. De informateur schrijft dit in zijn verslag, dat hij vandaag aanbiedt aan de raad van Harlingen.


Harlinger politiek transparanter

Vanaf 18 maart heeft informateur Erik de Groot gesprekken gevoerd met alle fracties in de Harlinger gemeenteraad. Tijdens deze gesprekken – die in goede sfeer verliepen – is onder meer gesproken over mogelijke coalitiecombinaties. Daarnaast is teruggekeken naar het recente verleden en naar de lage verkiezingsopkomst van 16 maart. De gespreksdeelnemers concludeerden dat het zaak is om te werken aan het vertrouwen van de inwoners door voor de komende jaren te kiezen voor een andere bestuursaanpak. Daarbij is met name meer aandacht voor de lokale democratie en versterking van de positie van de raad geboden. Het stimuleren van het debat in de raad, het organiseren van macht en tegenmacht moet de Harlinger politiek transparanter en aantrekkelijker maken voor de inwoners.

Akkoord op hoofdlijnen

Om de raad de rol te laten spelen die de fracties voor ogen staat, stelt de informateur voor om de nieuwe bestuurlijke werkwijze uit te werken in een akkoord op hoofdlijnen waaraan alle fracties hun bijdrage kunnen leveren. Dat hoofdlijnen-akkoord biedt de raad van Harlingen vervolgens mogelijkheden tot nadere invulling, waardoor de volksvertegenwoordiging eerder in het beleidsproces wordt betrokken.

Procesbegeleider

De komende weken gaan de fracties in de Harlinger raad onder leiding van procesbegeleider Rieks Osinga aan de slag met het opstellen van het hoofdlijnen-akkoord. De heer Osinga is docent en onderzoeker aan de NHL Stenden-Thorbecke Academie te Leeuwarden en trainer en coach bij de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur. Alle fracties worden hiervoor uitgenodigd.

Coalitie

Tijdens de gesprekken met de fracties over de coalitiecombinaties gaf het merendeel hiervan aan dat voortzetting van de huidige coalitie van PvdA, CDA en VVD het meest voor de hand ligt. Voor andere combinaties is minder draagvlak in de raad, zo concludeert de informateur. Door alle partijen is hierbij aangegeven dat de coalitie zal moeten werken met een akkoord op hoofdlijnen, waarbij optimaal ruimte wordt gecreëerd voor open debat en meer inbreng van de raad en inwoners van de gemeente.