HARLINGEN - Ruim 370 nieuw te bouwen woningen staan in het woningbouwprogramma, onderdeel van de nieuwe woonvisie. Er worden 150 woningen gesloopt, waarmee de netto toevoeging 220 is. Daarmee voegt de gemeente Harlingen tot 2030 extra kwaliteit toe aan haar woningvoorraad. Het gaat om woningen van verschillend type, in verschillende prijsklassen en zowel koop- als huurwoningen.


Wethouder Hein Kuiken: “De woningen zijn voor een bredere doelgroep bereikbaar. Het zijn levensloopbestendige woningen met lagere woonlasten door verduurzaming.” Harlingen focust zich op kwaliteit, vandaar de ondertitel van de Woonvisie 2020-2030 Harlingen, wonen met karakter en kwaliteit die de gemeenteraad van Harlingen 3 juni 2020 vaststelde.

Doorstroming woningmarkt
In de woonvisie staan maatregelen waarmee de gemeente haar drie hoofdambities Aandacht voor de bestaande woningvoorraad en woonomgeving; Vraaggericht en toekomstbestendig ontwikkelen: iedereen een thuis bieden; en Kansen voor iedereen, ook voor speciale doelgroepen waar wil maken. De gemeente wil samen met haar partners de bestaande, vaak karakteristieke, woningvoorraad nabij de Waddenzee behouden en versterken. Zij wil naast traditionele woningen ook bijzondere woonmilieus creëren, zoals wonen op en aan het water en tiny houses. Het toenemen van de beschikbaarheid van woningen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Vrijgevallen woningen worden bereikbaar voor starters en jonge gezinnen. Om de slagingskans voor jongeren toe te laten nemen maakt de gemeente afspraken met de Bouwvereniging over het labelen van woningen voor jongeren tot 23 jaar. In de woonvisie is ook aandacht voor verduurzaming, tegengaan van leegstand en verpaupering, leefbaarheid, een flexibele woningvoorraad met een mix van koop- en huur, wonen en zorg, de hogere en middeninkomens en onzelfstandig huisvesten (kamergewijze verhuur).