HARLINGEN - Een mijlpaal voor het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen: de ruilakte voor de wettelijke herverkaveling is ondertekend op donderdag 28 september. De grondeigenaren binnen het gebied zijn daarmee officieel eigenaar van de geruilde percelen.


De ruilakte werd namens de voorzitter van Gedeputeerde Staten en de provinciesecretaris ondertekend door voorzitter Hepke Bijma en secretaris Henk van Straten van de bestuurscommissie van het project. Grondeigenaren, belanghebbenden en bestuurscommissieleden waren daarbij aanwezig. De grondruilingen vonden plaats in een gebied van ongeveer 6500 hectare. Met de herverkaveling krijgen veel agrariërs hun gronden dichterbij huis en vaak krijgen ze ook extra grond. Opgeteld ongeveer 190 hectare grond.

De wettelijke herverkaveling (op basis van de Wet inrichting landelijk gebied) startte in 2014. Samen met alle betrokken grondeigenaren, grondgebruikers en het Kadaster is door de bestuurscommissie een ruilplan gemaakt. De grondeigenaren en -gebruikers konden hun nieuwe percelen al per 1 januari 2022 in gebruik nemen. Met de ondertekening is nu ook de overdracht van eigendom geregeld en is de ruiling van de percelen klaar. Nu volgt nog de financiële afronding. Naar verwachting loopt dat van najaar 2023 tot in 2025.

Klimaatbestendig

De herverkaveling draagt ook bij aan het klimaatbestendig maken van het gebied. Bijvoorbeeld door meer waterberging in vaarten en sloten te maken, maar ook door op zogenaamde overlooppercelen tijdelijk water op te vangen. Dat gebeurt bij grote piekbuien. Dat helpt de wateroverlast te beperken. Ook zijn door de verkaveling gronden vrijgemaakt om twee landbouwwegen te verbreden - waardoor (groot) landbouwverkeer elkaar kan passeren - en om twee fietspaden aan te leggen.

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen


De herverkaveling hoort bij het gebiedsontwikkelingsproject in Noordwest Fryslân. Het project compenseert de gevolgen van bodemdaling door gas- en zoutwinning én voert verbeteringen uit voor landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid. Aan het stuur staat de bestuurscommissie die verschillende partijen vertegenwoordigd: Wetterskip Fryslân, gemeenten Harlingen en Waadhoeke, landbouworganisaties LTO en NAV, Frisia Zout BV, dorpsbelangen en de Friese Milieu Federatie. De provincie Fryslân is de opdrachtgever. Het grootste deel van het project is klaar. De commissie verwacht nog tot 2025 nodig te hebben voor de laatste werkzaamheden.