HARLINGEN - Verhoeve Milieu en Water is in opdracht van gemeente Harlingen op maandag 21 juni gestart aan de Westerzeedijk. In het gebied zijn delen die niet voldoen aan de bodemkwaliteit die wordt gevraagd in de nieuwe bestemming van deze locatie als recreatiepark. Dit komt doordat de grond in het verleden is opgehoogd met grond en puin waar ook vervuiling in zit van zware metalen en PAK. De vervuilde delen worden gesaneerd. Sanering betekent dat de bovenste 50 cm van de bodem wordt afgegraven.


17.000 kuub grond

Ook wordt grondwerk uitgevoerd voor de aanleg van nieuwe watergangen. Daarnaast worden de funderingen van het oude zwembad De Koemen gesloopt. In totaal wordt er ongeveer 17.000 kuub grond afgegraven en aangevuld met schone grond afkomstig van andere gemeentelijke projecten in Harlingen.

Hergebruik bij Oostpoort en Balklandpark

Grond die uitgegraven wordt, blijft eerst op de locatie liggen. Daar wordt onderzocht hoe ernstig de vervuiling is, of de grond geschikt is voor hergebruik en op welke wijze dit kan. Wethouder Erik de Groot: “De verwachting is dat het grootste deel van de grond geschikt is voor hergebruik. Deze grond krijgt dan een nieuwe bestemming in Oostpoort en voor specifieke onderdelen in het nieuw aan te leggen Balklandpark. Zo verbinden we de werkzaamheden van verschillende projecten binnen de gemeenten. De grond die bij ene project over is, kunnen we bij een ander project juist weer goed gebruiken. De grond die ernstig vervuild is, wordt door Verhoeve afgevoerd en wordt niet meer gebruikt. Hiermee wordt een groot deel van het Westerzeedijk gebied gereed gemaakt voor aanleg in 2022 van het recreatiepark, uitbereiding van de camping en een nieuwe wandelverbinding.”

Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk

Gemeente Harlingen heeft samen met provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de ambitie om het Westerzeedijkgebied verder te gaan ontwikkelen voor een duurzame toeristisch-recreatieve versterking. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de aantrekkelijkheid van het strand verbeterd wordt. Voor dit pilotproject is subsidie ontvangen van het Waddenfonds en provincie Fryslân.