HARLINGEN - Het college van burgemeester en wethouders brengt geregeld werkbezoeken aan bedrijven en organisaties. Gisteren was er een bezoek aan twee lokale boeren die de biodiversiteit binnen hun bedrijf vergroten. De agrariërs Lettinga (Harlingen) en Jukema (Wijnaldum) vertelden het college over hun aanpak, ervaringen en resultaten. Lettinga vertelde over de gruttonesten op z’n land die hij middels een drone van een jagersvereniging liet opsporen. Door het late maaien, wat op het land van de familie Lettinga al jaren gebruikelijk is, zijn er veel gruttokuikens vliegvlug geworden. Jukema kon aan de hand van zijn ervaringen nuttige aanbevelingen doen voor het rekening houden met agrariërs tijdens het ecologisch beheren van bermen in het buitengebied. In de op te stellen evaluatie van het maaibeleid zal daar aandacht aan worden besteed.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is de variatie in soorten, alle verschillende vormen van leven die er op aarde zijn. Hoe meer biodiversiteit, hoe zekerder al het leven op aarde. Van dieren, planten maar ook dat van de mens.

Project ‘Samen voor biodiversiteit’
Eén van de projecten waar de gemeente Harlingen nu volop mee bezig is, is het mooie project ‘Samen voor meer biodiversiteit’. Dit project geeft de biodiversiteit een impuls in het buitengebied van de gemeente Harlingen, in samenwerking met agrariërs, studenten en inwoners. De doelstelling van dit specifieke project is het verkennen van, adviseren over en organiseren van concrete mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten. Startpunt hierbij zijn in eerste instantie de landbouwgronden en bermen in het buitengebied. In een eventueel later stadium kunnen we dit plan door trekken naar de stad en dorpskernen.

Het project is opgedeeld in verschillende fasen. De eerste fasen zijn nu bijna doorlopen. Van de 25 agrariërs zijn maar liefst 21 agrariërs enthousiast om mee te doen met de nulmeting. Studenten van het Van Hall Larenstein hebben dit onderzoek onder begeleiding van Witteveen groenprojecten en advies uitgevoerd. Daarnaast is een adviesgroep gevormd met inwoners van Harlingen. Kritische burgers uit de stad, natuuronderzoekers, agrariërs, deze groep mensen laten de stem horen van Harlingen. Met deze adviesgroep, IVN Natuureducatie en Witteveen groenprojecten en advies komen we tot concrete vergroeningsacties ten behoeve van de biodiversiteit. In eerste instantie in het buitengebied, maar uiteindelijk ook voor in de stad.