HARLINGEN - De renovatie van het fietspad langs de Kimswerderweg en Harlingerweg is in de zomerperiode afgerond. Ter afsluiting van het gezamenlijke project strooien wethouder Erik Faber (gemeente Súdwest-Fryslân) en wethouder Harry Boon (gemeente Harlingen) vandaag een bloemen- en kruidenzaadmengsel in de berm langs het fietspad.


Aannemer Jildert Teijema is de afgelopen dagen al druk bezig geweest met het zaaiklaar maken van de bermen. De bermen zijn verschraald met zand om de bloemen en kruiden beter te laten groeien. Het beleid van beide gemeenten is erop gericht om zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer toe te passen.

Wethouder Erik Faber: “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe twee gemeenten bij grensoverstijgende projecten de samenwerking kunnen zoeken en mobiliteit, recreatie en natuur met elkaar weten te verbinden”.

Wethouder Harry Boon: “Door de ligging in het natuurgebied is de berm langs het fietspad erg geschikt voor een bloemenmengsel. Als liefhebber van weidevogels zie ik dan ook graag dat veel meer bermen vogel- en insectenvriendelijk worden aangelegd”.

Afgelopen zomer is het fietspad in nauwe samenwerking door beide gemeente opgeknapt. Zo zijn de asfaltlaag en markering vernieuwd. Het fietspad wordt gebruikt voor recreatief en woon-werkverkeer. De renovatiekosten bedragen circa €80.000,-.

Fietspad loopt door bijzonder natuurgebied ‘Het Hegewiersterfjild’
Bijzonder aan het fietspad is dat het midden in natuurgebied ‘Het Hegewiersterfjild’ ligt. Dit is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers zoals kleine plevier en kluut bevolken de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd. Het gebied heeft een vogelkijkhut en is in eigendom van Natuurmonumenten.